Felhasználó:
Jelszó:
 

Könywiki:Rólunk

A Könywiki wikiből

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és az egyetemi könyvtári hálózat

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára hazánk egyik első szakkönyvtára. Kialakulása egybeesik Selmecbányán az első magyarországi bányatisztképző iskola alapításával. Ezt az iskolát a kor szükséglete hozta létre, és az 1735. június 22-én kelt bécsi udvari kamarai rendelet szentesítette. Az alapító levélnek tekinthető szervezeti és tanszabályzat az összmonarchiai célokat szolgáló iskola számára előírta „neves szerzők munkáinak beszerzését”, meg is jelölve azokat, mint ahogy azt is, hogy a hallgatók kötelesek „a bányaiskola beszerzett szakműveit szabad óráikban egymás között felolvasni”. Az oktatás kezdetével tehát a könyvtár is megkezdte működését. A felsőoktatási integráció során 2000. január 1-jével megalakult Nyugat-Magyarországi Egyetem központi könyvtárat és közgyűjteményi hálózatot hozott létre. A Központi Könyvtár az egyetemen működő központi szervezeti egység maradt, s egyúttal az Erdőmérnöki, Faipari Mérnöki és Közgazdaságtudományi Karok oktatói, kutatói és hallgatói tevékenységét szolgálja. A hálózat tagjai a kari, intézeti, tanszéki és gyakorló iskolai könyvtárak. Az egyetemi könyvtári hálózat a képzés és tudományos munka egyik legfontosabb információs bázisa, amely jellegének megfelelően képzési és kutatási feladatokat is végez. A 2008. január 1-jén történt újabb integráció után a könyvtári szakmai hálózat a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ könyvtárával bővült. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett a Központi Könyvtár lépést tart a technikai fejlődéssel. Az informatikai rendszerek nyújtotta óriási lehetőségekkel, az együttműködő szakkönyvtárakkal, tagkönyvtárakkal, az országos könyvtári informatikai rendszerbe épülve nemzetközi szintű szolgáltatásokat nyújt. [1]

A könyvtár gyűjtőköre kiterjed az oktatott szakok (erdészet, faipar, geodézia, vadgazdálkodás) mellett az elmúlt évtizedekben megindított szakok (környezetvédelmi, papíripari, művészeti, gazdasági, mérnöktanári, szakmérnöki továbbképzések, stb.) hazai és – válogatva – nemzetközi irodalmának beszerzésére, úgy mint: erdészet, faipar, bútoripar, vadászat, vadgazdálkodás, növénytan, állattan, biológia, geodézia, környezetvédelem, talajtan, papíripar, közgazdaságtan, társadalomtudomány, természettudomány, belsőépítészet, művészet és a kapcsolódó tudományok (fizika, kémia, géptan, természetvédelem, területrendezés, hely- és egyetemtörténet). /Beszámoló Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár 2011-2012 (összeáll. Tompáné Székely Zsófia) Sopron 2013. május/

Tagkönyvtárak Apáczai Csere János Kar Könyvtára - Győr Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára - Sopron Geoinformatikai Kar Könyvtára - Székesfehérvár Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára - Mosonmagyaróvár Savaria Egyetemi Központ Könyvtára – Szombathely [2]

Szolgáltatások Közvetített és saját adatbázisok Helyi építésű állományi adatbázisaink csatlakoznak és beépülnek az országos könyvtári informatikai rendszerbe: ODR lelőhely-adatbázis, MOKKA, a Központi Könyvtár szakkönyvtári jellegének megfelelő szakterületek - erdészet, faipar, geodézia és vadgazdálkodás - teljes körű, országos és nemzetközi szintű információs szolgáltatásait, valamint a további szakok és határtudományok szakirodalmi szolgáltatásait biztosítja. Konzorciumi kereten belül az elérhetőség biztosított a felsőoktatási és akadémiai könyvtárak együttműködésének eredményeként az EISZ, külön szerződésben foglaltaknak megfelelően az OVID (FSD, FSTA, AGRIS, stb.), az EBSCO, Jogi, szabadalmi és más adatbázisokhoz. A Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak honlapjain részletes információk találhatók a részben saját erőforrásból, részben konzorciumi megállapodásokból biztosított adatbázisok elérhetőségéről.

Kutatási, oktatási és publikációs tevékenység - Bibliográfiai kutatások; - Könyvtári automatizálás, közös katalogizálás; - Egyetem-, könyvtár- és helytörténeti kutatások; - Könyvtármenedzsment és marketing; - Szakirodalmi ismeretek és kutatásmódszertan, Információkeresés és -közlés oktatása. Valamennyi tagkönyvtárban folyik az oktatás és kutatás támogatására témafigyelés, szakbibliográfia készítés.

Az elmúlt években rendszeresen jelennek meg valamennyi könyvtár munkatársaitól különböző szakmai kiadványok, cikkek, tájékoztatók, cikkek, tanulmányok. Rendszeresen részt vállalunk különböző szakmai rendezvényeken előadásokkal. /Beszámoló Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár 2011-2012 (összeáll. Tompáné Székely Zsófia) Sopron 2013. május/

Elektronikus szolgáltatások Könyvtárközi kölcsönzés, 24 órás információszolgáltatás/közvetítés, olvasó-könyvtáros e-kapcsolat, stb.

Erdészeti Tallózó A tallózó az erdészet, környezetvédelem és határterületek témájában megjelenő információkhoz biztosít gyors és kényelmes hozzáférést. Közvetlen link: [3]

Magyar Tudományos Művek Tára A Nyugat-magyarországi Egyetem 2010-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázishoz (az egységes tudományos publikációs tevékenység nyilvántartására szolgál), amelynek szabályozásáról 3/2012. sz. Rektori utasítás rendelkezik. Az intézményi akkreditáció, a különböző pályázatok, előmeneteli rendszerek, az MTA, ODT, OTKA, stb. felületeken is már szinte kizárólag az MTMT-be feltöltött adatok emelhetők át. [4]

Egyetemi Tudástár Amely magába foglalja a könyvtári portált, könyvtári honlapokat, és biztosítja az egységes könyvtári adatbázis szolgáltatást, hozzáférést.

Egyetemi repozitórium Digitális könyvtári archívum, amely lehetővé teszi a közlemények elektronikus közzétételét, tárolását. Az MTMT-TÁMOP pályázat keretében lehetőség nyílt Egyetemünk számára is az Egyetemi Repozitórium kialakítására [5]. A Nyugat-magyarországi Egyetemen kialakítandó repozitórium – Forrás=Source adatbázis - egyik elsődleges feladata, hogy megoldja azt a jogszabályban is rögzített dokumentumarchiválási és nyilvánossági kötelezettséget, amely egyetemünket az itt létrejövő és tárolni szükséges doktori, szakdolgozati, publikációs cselekményekkel kapcsolatban érinti. A jelentés készítésekor már tesztelés alatt áll a Doktori Repozitórium, amelynek „éles üzeme” 2013 júniusától várható. Második lépcsőben ez év szeptemberében a kiadói/egyetemi publikációs adatbázis, majd 2013 év végétől folyamatosan kerül bevezetésre a szakdolgozati repozitórium. [6]

Minőségfejlesztés A 2003-ban megindított projekt keretében először a Központi Könyvtárban készült teljes körű teljesítménymérés, párhuzamosan a tagkönyvtárakban elégedettségi vizsgálat, majd 2006-ban, ill. 2008-ban már valamennyi szakmai minőségbiztosítási alapelvet figyelembe véve közösen végeztük el a felméréseket. A Szenátus jóváhagyta a könyvtárakra vonatkozó 2008-ban elkészült Minőségirányítási kézikönyvet, s ennek megfelelően továbbra is minden évben elvégezzük a dolgozói teljesítménymérést, valamint az elégedettségvizsgálatokat kérdőíves formában. Jelenleg folyamatban van az egységes, egyetemi EvaSys-rendszerre történő átállás. 2012 szeptemberétől sikeres TÁMOP pályázatnak köszönhetően ismét biztosított a közgyűjteményi dolgozók továbbképzése 2014 decemberéig. (Törvényi előírás a 7 évenkénti továbbképzés, aminek forrása az elmúlt években nem volt biztosított.) /Beszámoló Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár 2011-2012 (összeáll. Tompáné Székely Zsófia) Sopron 2013. május/


Felhasznált irodalom

Beszámoló Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár 2011-2012 (összeáll. Tompáné Székely Zsófia) Sopron 2013. május Beszámoló a minőségfejlesztési program 2012. évi végrehajtásáról: [7] Letöltés ideje: 2013.05.01. Mastalírné dr. Zádor Márta: A Központi Könyvtár és az egyetemi könyvtári hálózat: [8] Tagkönyvtárak: [9] Letöltés ideje: 2013.05.01.

Nézetek